Radnice

Olomoucká radnice

Kde: Horní nám.
Stáří:
14. století
Zajímavost: Velká gotická místnost, dnes využívaná jako obřadní síň, byla ve středověku zazděna a objevena až během oprav radnice na počátku 20. století

TOP5

Dá-li se říct, že Horní náměstí je srdcem Olomouce, pak nádherná gotická budova radnice je bezpochyby srdcem Horního náměstí. Radnici při své návštěvě Olomouce rozhodně nesmíte vynechat, patří totiž k nejstarším a nejkrásnějším stavbám ve městě.

Už na konci 14. století si Olomoučané na místě dnešní radnice postavili dřevěnou budovu, kde sídlila městská rada a také několik kupeckých krámků. Stavba však několik desetiletí po svém vystavění do základů vyhořela. Měšťané pochopili, že budou potřebovat dům kamenný, a tak mezi lety 1420-1443 na Horním náměstí postupně vyrůstala radnice nová, přibližně v podobě, v níž ji známe dnes. Na konci 15. století měla čtyři křídla, dvě patra, prostor pro orloj, gotický slavnostní sál (nyní Obřadní síň), gotickou kapli sv. Jeronýma a  také prostor pro několik krámků, z jejichž provozu do městské kasy putovaly nemalé peníze.

Přibližně v roce 1530 byla na západní, severní a východní straně radnice postavena vnější schodiště. Roku 1564 vznikl nad východním schodištěm renesanční portál, nad nímž v 90. letech 16. století postavil Hans Jost renesanční lodžii. Na počátku 17. století (mezi lety 1601-1607) navýšili Olomoučané výšku radniční věže na současnou hodnotu – impozantních 75 metrů. Ve věži okamžitě začala pracovat stálá věžní služba, která zde dokonce měla svou strážní místnost. Dnes se v této místnosti pořádají drobné výstavy.

Nepříliš radostným obdobím v dějinách radnice bylo období švédské okupace v polovině 17. století. Švédové totiž její budovu využívali jako zbrojnici a vojenskou strážnici. V polovině 19. století stavba přišla o svou hlavní funkci: stala se sídlem berních a soudních úřadů, zatímco vlastní olomoucká radnice se přesunula do Edelmannova paláce

V letech 1901-1904 proběhla velká přestavba radnice podle návrhu vídeňského architekta Georga Bergera. Během historizující přestavby byl odkryt gotický slavnostní sál v prvním patře severního traktu a ze stejného období pocházející vnitřní schodiště východního traktu, dvě přízemní chodby a arkády na straně traktu severního.

Barokní krámky, které se nacházely na jižní vnější straně radnice, byly v roce 1940 zbourány. Tím se odkryla konzola gotického arkýře, která do té doby byla obehnaná zdivem krámků. Druhá světová válka na radnici zanechala hluboký šrám v podobě poškozeného orloje, který byl necitlivě přestaven v realistickém duchu. Po válce musela být rovněž opravena věž, severní fasády radnice a také kašna u hlavního vchodu.

Radnice zevnitř

Interiér radnice skrývá mnoho cenných památek. V přízemí budovy uvidíte masivní gotickou architekturu a v prvním patře východního traktu pozůstatek původní stavby kupeckého domu. 

Ke klenotům moravského gotického stavitelství patří také kaple sv. Jeronýma v prvním patře radnice. O kapli sv. Jeronýma existují zprávy již z poloviny 15. století. V roce 1491 byla vysvěcena. V kapli se nacházely nádherné fresky s obrazy ze života Ježíše Krista, do dnešních dnů se z nich ale zachovaly jen zlomky. Za vidění stojí freska zobrazující výjev z Posledního soudu, restaurována byla roku 1946. V interiéru gotické kaple sv. Jeronýma je k vidění i unikátní kroužená klenba, nejstarší v celé České republice.

Slavnostní sál

Z první poloviny 15. století pochází také slavnostní sál (dnes Obřadní síň) v prvním patře severního traktu. Během jedné z pozdějších stavebních úprav budovy byl sál zastavěn příčným zdivem a znovuobjeven až v roce 1904. Na počátku 20. století vymaloval vídeňský malíř Karl Wilda na meziklenebních polích sálu šest událostí z olomouckých dějin. Jako modely některých tváří použil tehdejšího starostu Karla Brandhubera a archiváře Hanse Kuxe. 

Na východní straně zdi je pohled na Olomouc z roku 1678 a na straně jižní uvidíte vyobrazení Přemysla Otakara II., který v roce 1261 předává olomouckému fojtovi zakládající listinu olomoucké tržnice. Nad vchodem do sálu je umístěna kopie kodexu Václava z Jihlavy, která zobrazuje přísahu městské rady z roku 1430. Na zdi se také nalézá vyobrazení Rudolfa Habsburského, který v roce 1278 u Ivančic v polním ležení potvrdil dosavadní olomoucká privilegia. 

Další malba zobrazuje sjednání trojspolku měst Olomouce, Uničova a Litovle  v olomouckém biskupském domě (1346). V další části jsou vyobrazeny boje a vypuzení husitů z Litovle v roce 1437. Karel Wilda zobrazil také příjezd Matyáše Korvína do Olomouce v roce 1469. V tomto vyobrazení umělec zvěčnil i manželku archiváře Kuxe, skrytou v černé mnišské sutaně. Výjev měl připomínat milostnou

historku, která v jeho době zasáhla společenský život Olomouce. Západní stěnu zdobí výjev pruských vojsk, která musela s nepořízenou odtáhnout od olomoucké pevnosti v roce 1758. 

Radnice z venku

Olomoucká radniceOlomoucká radnice je rozsáhlou čtyřkřídlou budovou s malým vnitřním dvorem. Má dvě patra, podkroví a z dálky viditelnou pětasedmdesát metrů vysokou věž. Jde o gotickou stavbu, v minulosti „vylepšenou“ o architektonické prvky jiných stylů. Například na východní straně budovy najdete schodiště s renesanční lodžií, stejně tak zmíněná věž je doplněna renesančním ochozem. 

Z jižní fasády vystupuje bohatě zdobený arkýř gotické kaple sv. Jeronýma, na němž uvidíte vynikající kamenické práce v podobě vtipné plastické dekorace. Podle pověsti na vás z arkýře budou hledět nepoctiví zkamenělí radní. 

Nad západním a východním portálem radnice na vás bude vedle znaků českých zemí shlížet i rakouská orlice. Vlevo od hlavního vchodu najdete kašnu Hygie z poloviny 20. století. Vedle radniční věže se ve výklenku severní fasády snadno objevíte unikátní orloj. 

Olomoucký orloj

To, že je olomoucký orloj skutečný unikát, poznáte na první pohled. Místo sošek svatých, středověkých ciferníků a obrazů, na vás totiž budou shlížet zasklené budíky, chemik se zkumavkou či dělník v montérkách. Na gotické budově radnice působí tyto výjevy jako přelud. 

Historie

Podle pověsti vznikl orloj v letech 1419-1422 a vytvořil ho saský hodinář Antonín Pohl. Měšťané Pohla za krásné dílo zpočátku chválili a odměnili ho za něj i velkou sumou peněz. Jakmile však hodinář dostal nabídku k vytvoření dalšího orloje ve Vídni, žárliví měšťané, kteří chtěli, aby jejich orloj zůstal unikátem, nebohého hodináře oslepili a uvěznili.

Podobná pověst se váže k mnoha evropským orlojům, včetně orloje pražského. Historická skutečnost je však odlišná. Olomoucký orloj podle vědců pochází až z konce 15. století (první ověřená literární zmínka o něm se datuje k roku 1519) a co se hodináře Pohla týče: jistý hodinář Hans Pohl na orloji skutečně pracoval, ale mezi lety 1570-1575. 

Pohl tehdy spolupracoval s astronomem Pavlem Fabriciem a společně tehdy orloj opravili a vylepšili v souladu s „nejnovějšími“ poznatky o uspořádání vesmíru. Během dalších staletí byl olomoucký orloj opravován a všemožně vylepšován ještě několikrát. 

Poslední velká oprava starého orloje vybaveného původním strojem proběhla v polovině 18. století. Podílel se na ní i čtenářům Portálu Olomouc důvěrně známý barokní malíř Jan Kryštof Handke (1694-1774), který na orloj vymaloval několik alegorických obrazů věd (například Mechaniky, Aritmetiky, Astronomie a Geometrie).

Oprava, která zcela změnila podstatu olomouckého orloje, proběhla na konci 19. století, v roce 1898. Hlavní změnou bylo nahrazení starého středověkého hodinového mechanismu za nový heliocentrický stroj, čímž se olomoucký orloj stal jediným orlojem svého typu v České republice a jedním z mála podobných heliocentrických orlojů na světě. Nové moderní srdce orloje potom malíř Richard Bitterlich a řezbáři Bernhardt Hoetger a Franz Celer zahalili do zbrusu nového neogotického uměleckého pláště. 

Historizující plášť orloje ovšem potrhala děla a střely druhé světové války. Konkurz na rekonstrukci válkou poškozeného orloje vyhrál realistický malíř a grafik Karel Svolinský (1896-1986). Mezi lety 1947-1955 tak byla tato přední středověká památka zcela přepracována v duchu vrcholného socialistického realismu.

Dnešní vzhled
Orloj najdete na severní straně radnice ve skoro čtrnáct metrů vysokém výklenku „ozdobeném“ několika mozaikami od Svolinského. Hořejšek výklenku zabírají výjevy z hanáckých folklorních slavností „Jízda králů“ a „Průvod královniček“. V dolní části jsou již zmíněné postavy dělníka v montérkách a chemika se zkumavkami. V kolečcích podél obvodu orloje nejdete alegorie dvanácti měsíců. 

Olomoucká radnice Olomoucká radnice Olomoucká radnice Olomoucká radnice Olomoucká radniceOlomoucká radnice

I olomoucký orloj spustí každý den v poledne svou loutkovou promenádu. Místo figurek svatých, jak bývá obvyklé, se na orloji postupně vystřídají vyřezávané pohyblivé loutky řezníka, kopáče, fotbalisty, volejbalistky nebo mlékařky. Autorem sošek je manželka Karla Svolinského Marie. 

Celá produkce, při níž zvonkohra vyhrává hanácké lidové písně „Za Náměščó na kopečko“, „Daleká, šeroká je cesta po Holomóc“ a „Vrbe se námzelenajó“ trvá přibližně sedm minut a ukončí ji zakokrhání kohouta. 

V orloji stále pracuje hodinový stroj z roku 1898, jeho ciferníky ovšem byly poupraveny a zaskleny. 

Co zde najdete

- Gotickou a renesanční architekturu

- Gotickou kapli sv. Jeronýma s nejstarší krouženou klenbou v České republice 

- Vyhlídkovou věž vysokou 75 metrů

- Unikátní proletářský heliocentrický orloj

Doprava

Olomoucká radnice se nachází v samotném srdci města, přímo v centru Horního náměstí. Nejbližší tramvajová zastávka je Prior (při cestě z opačného směru zastávka Koruna), kde staví tramvaje číslo 2, 4 a 6. Vystupte na zastávce Prior, vraťte se pár metrů nazpět a zabočte doleva do ulice 28. října, která vás dovede přímo na Horní náměstí. Nedaleko je i zastávka Okresní soud, kde staví i tramvaje 1 a 7. V tomto případě vás přímo na náměstí zavede ulice Pavelčákova. 

Otevírací doba
Říjen – květen: - prohlídky denně v 11:00 a 15:00 hod. (min. 5 osob) 

Vstupné
- Prohlídka s obřadní síní: 30 Kč
- Věž + kaple: 15 Kč (dospělí), 10 Kč (děti)

Kontakt
Adresa: Horní náměstí, Olomouc, 779 11
Telefon: +420 585 513 385
Web: http://tourism.olomouc.eu
E-mail: infocentrum@olomouc.eu


Fotografie Olomoucké radnice

Partnerské weby: - Arménský Dům - Portál Antika - Dobrá čajovna Olomouc - Divadlo Tramtarie - www.jirkapanek.cz - Arcidiecézní muzeum Olomouc  - MOF´s - Dům dětí a mládeže Olomouc - Poznávej.eu - Masáže,dárky,zážitky - Katalog ověřených kempů v ČR a SR - Koupaliště - Pohlednice Olomouc - Umělecký fotograf Kamil Vykopal - Moravské divadlo Olomouc - Akce v Olomouci - Arcibiskupský palác v Olomouci

        

Kadidla a Vykuřovadla

Kadidla a Vykuřovadla

Google Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Počasí pro Olomoucko

Novinky z vašeho města

Chcete být informováni o aktuálním dění ve vašem městě? Přihlaste se k odběru novinek z Portálu Olomouc!

Marek Čejka - Blízký východ