Raný středověk

Arcidiecézní muzeum OlomoucRaný středověk označuje dlouhé období zhruba mezi 5. a 11. stoletím našeho letopočtu. Je to období do značné míry temné, protože z něj nemáme mnoho písemných pramenů, a proto (zvláště na jeho počátku) má ještě důležité slovo archeologie.

To, co se událo v raném středověku, na mnoho následujících století určilo další osud Olomouce. Raný středověk byl totiž obdobím, kdy do Olomouce přišly první slovanské kmeny, kdy se Čechy a Morava spojily v jediný stát, dobou, kdy čeští panovníci přijali křesťanství. V umění a v architektuře v raném středověku panoval románský styl, jehož nejzajímavější doklady dnes uvidíte v Arcidiecézním muzeu.

Příchod Slovanů

Začátkem 7. století našeho letopočtu začaly slovanské kmeny pronikat podél řeky Moravy až k Olomouci. Doklady prvních slovanských osídlení ve městě archeologové nalezli v ulici Kaštanové, Pekařské a v blízkosti pozdějšího Klášterního Hradiska. První Slované také pravděpodobně přišli do styku se starými Germány, kteří tehdy měli osady ve Slavoníně a Řepčíně.

Významným pohanským střediskem mohlo díky své strategické pozici být dnešní Michalské návrší, které se za tisíc let změnilo k nepoznání. Dnes jde o hustě zastavěnou oblast v samotném srdci města, ale nejméně do 13. století bylo Michalské návrší jen holým skaliskem, kde pramenilo několik potůčků. V raném středověku zde vyrostl dvorec s první zděnou zástavbou, věží a obytnými budovami. Zmíněnou věž tradice označuje za „pohanskou“, což může naznačovat, že zde pohané buď jen sídlili nebo že zde dokonce měli svou svatyni.

V Olomouci se nadále velmi dařilo obchodu. V raně středověkých vrstvách bylo nalezeno mnoho jantarových surovin z Pobaltí a kupříkladu i unikátní skleněná perla se zatavenou zlatou fólií z Levanty.

V oblasti Povlu a Nových Sadů stálo brzy po příchodu Slovanů hradiště, které – podle nalezených vojenských a luxusních předmětů – pravděpodobně sloužilo jako sídlo šlechty. Hrad na Povlu byl v 9. století nejspíše zničen válkou a mocenské centrum se potom přesunulo na olomoucký kopec.

Počátek olomouckého hradu

Tento přesun pravděpodobně uskutečnili příslušníci tzv. mojmírovské dynastie. Zakladatel této dynastie, Mojmír I., byl zároveň prvním panovníkem Velkomoravské říše (asi 833 – 907). Podle zde nalezených předmětů (například železné pisátko prozrazuje přítomnost administrativy nebo křesťanského kléru) na návrší v té době zřejmě přebývaly vyšší společenské vrstvy.

Ve velkomoravské době již byla Olomouc hustě obydlena a i po rozpadu říše si dokázala udržet svůj ekonomický i strategický vliv.

Moravští Přemyslovci

Za přemyslovského vládce Boleslava I. (asi 915 – 967/972) se Olomouc stala spojnicí západní Evropy a Kyjevské Rusy. Boleslav I. učinil z Olomouce opěrný bod ke svým výbojům na východ.

Už v 10. století existoval v Olomouci velký trh (nacházel se  zhruba mezi dnešními ulicemi Ztracenou, Pekařskou a Horním náměstí, kde byly nalezeny předměty z Rusy a Polska).  Na příkaz polského knížete Boleslava Chrabrého byla Olomouc po roce 1000 zničena. Svědčí o tom i nálezy železných hrotů šípů v Pekařské ulici. Brzy se však vzpamatovala a již kolem roku 1050 se zde znovu rozproudil čilý obchodní ruch.

Důležitým momentem dějin města bylo připojení Moravy k českému přemyslovskému státu v roce 1017. V Olomouci od 11. století sídlila moravská větev přemyslovského rodu. Od roku 1030 město spravoval Břetislav (1002/1005 – 1055, českým zemím vládl mezi lety 1034 – 1055), syn českého knížete Oldřicha († 1034).

Z této doby také pochází první ověřený historický zápis o Olomouci, ve své Kronice české se o ní zmínil slavný kronikář Kosmas (asi 1045 – 1125).

Druhé české biskupství

Velký význam pro raně středověkou Olomouc mělo založení nového moravského biskupství při olomouckém kostelu sv. Petra roku 1063. Stalo se tak na popud přemyslovského knížete Vratislava II. († 1092). Prvním olomouckým biskupem byl břevnovský mnich Jan. O několik let později založili kníže Otta I. a jeho manželka Eufémie Uherská v Olomouci klášter sv. Štěpána. Zakládající listina kláštera z roku 1077 je nejstarší známou dochovanou listinou v českých zemích.

Od 12 století byl tento klášter, jehož prvními obyvateli byli břevnovští benediktini (sídlili zde až do poloviny 12. století, kdy se klášter stal domovem premonstrátů), nazýván Hradiskem. Hradisko se později stalo pohřebním místem olomouckých Přemyslovců.

Přemyslovský hrad a Rezidence kapitulního děkana    Přemyslovský hrad a Rezidence kapitulního děkana Přemyslovský hrad a Rezidence kapitulního děkana Přemyslovský hrad a Rezidence kapitulního děkana Vnitřek Přemyslovského paláce Vnitřek Přemyslovského paláce

Románské období Jindřicha Zdíka

Roku 1126 se stal olomouckým biskupem Jindřich Zdík (asi 1083 – 1150), údajný syn kronikáře Kosmy. Patří mezi jedny z nejdůležitějších osobností olomouckých dějin. Byl významným českým diplomatem a mecenášem umění.

Inicioval i výstavbu nového biskupského sídla u kostela sv. Václava, který uvnitř olomouckého hradu založil kníže Svatopluk († 1109). Zdíkova stavba, jejíž bohatá a dobře zachovaná výzdoba nemá v českých zemích obdoby, byla dokončena roku 1141. Ve stejném roce přenesl Zdík biskupské sídlo od olomouckého kostela sv. Petra k čerstvě dostavěné katedrále sv. Václava.

Zdíkovým záslužným činem bylo také založení olomouckého skriptoria (středověká písařská dílna) v roce 1138.  Pod rukama dvou tuctů písařů zde vznikaly cenné rukopisy, zdobené nádhernými iluminacemi. Mnoho z nich si v 17. století odvezli jako cennou kořist Švédové.

Jednou z nejzajímavějších zachovaných památek ze Zdíkovy doby je reliéf nalezený teprve v roce 1934 u dómu sv. Václava. Tento reliéf je nejstarší olomouckou figurální plastikou. Zobrazuje dvě postavy, snad biskupa držící palium a berlu a údělného knížete.

Z kostela sv. Václava pochází také nejstarší olomoucká gotická plastika zobrazující Krista na trůnu. Ve 13. století nejspíše zdobila portál kostela, dnes je uložena ve Vlastivědném muzeu. To už se ale dostáváme ke středověku vrcholnému.

Partnerské weby: - Arménský Dům - Portál Antika - Dobrá čajovna Olomouc - Divadlo Tramtarie - www.jirkapanek.cz - Arcidiecézní muzeum Olomouc  - MOF´s - Dům dětí a mládeže Olomouc - Poznávej.eu - Masáže,dárky,zážitky - Katalog ověřených kempů v ČR a SR - Koupaliště - Pohlednice Olomouc - Umělecký fotograf Kamil Vykopal - Moravské divadlo Olomouc - Akce v Olomouci - Arcibiskupský palác v Olomouci

        

Kadidla a Vykuřovadla

Kadidla a Vykuřovadla

Google Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Počasí pro Olomoucko

Novinky z vašeho města

Chcete být informováni o aktuálním dění ve vašem městě? Přihlaste se k odběru novinek z Portálu Olomouc!

Marek Čejka - Blízký východ